Ouders


OUDERRAAD
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het mede organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij allerlei schoolactiviteiten. Om het onderwijs voor een kind tot een succes te maken hebben ouders en school elkaar nodig.
Ons mailadres is:  or.monchy@floresonderwijs.nl


LEDEN OR
 • K.Azoubay-voorzitter
 • E.Zeroual
 • 2 Vacatures

MEDEDELINGEN OR 2020-2021:
 • De ouderbijdrage is:                                                                                                
Wij vragen u de ouderbijdrage voor ............. te voldoen. Dit in verband met allerlei te maken kosten gedurende het schooljaar bij de verschillende activiteiten
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Binnen Flores, ons bestuur, is de medezeggenschap op twee niveaus geregeld:
 • schoolniveau (MR)
 • stichtingsniveau (GMR)

De MR heeft als visie, het actief en beleidsmatig meedenken, het op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid middels een gevraagd dan wel ongevraagd advies. Een constructieve bijdrage leveren aan het updaten van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban.

Dit doen we door:

 • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg
 • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.

Als uitgangspunten hanteren we dat:

 • We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.
 • We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen.
 • We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd.
 • We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie namens het bevoegd gezag willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies.
 • We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel.
 • De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.LEDEN MR:

 • H. Ouali-ouder
 • E. Pothoven-leerkracht
 • A. Huibers-voorzitter-leerkracht
 • VacatureGraag willen wij benadrukken dat de MR altijd beschikbaar is voor vragen of informatie, voor zowel ouders als personeel. Het mail adres waarop u ons kunt bereiken is: 
mr.monchy@floresonderwijs.nlGEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op het niveau van de stichting functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke medezeggenschapsraad van een school van Flores kan een personeels- en een oudervertegenwoordiger afvaardigen naar de GMR. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van Flores.
 

Powered by BasisOnline