SchoolONZE VISIE: WAAR STAAN WIJ VOOR?
 
Open karakter, veilig klimaat
Een pedagogisch klimaat dat veiligheid, ruimte en uitdaging biedt, is absoluut noodzakelijk voor kinderen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Pas dan kunnen ze tot een evenwichtige ontwikkeling komen, sociaal-emotioneel, lichamelijk en cognitief. De school wordt gekarakteriseerd door openheid. We geven zelf het voorbeeld in onze omgang met elkaar. Waar je je openstelt voor anderen, krijgt leren een kans. Dat geldt voor de school als geheel, de leerkrachten onderling, de contacten met ouders en kinderen en voor de kinderen onderling. We mogen elkaar allemaal zien en plaatsen niemand in een hokje. Onze lokalen hebben daarom ook een open karakter en bieden ruimte en overzicht.
 
Taal is leven, leven is taal.
De Monchyschool wordt gekenmerkt door de constante aandacht voor taalontwikkeling. We zien dit als fundament voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het heeft grote invloed op leerhouding en leerresultaten. Dit betekent dat taalonderwijs verweven is met alle vakken en intelligentievormen Bij elke activiteit spelen op de achtergrond altijd één of meer taaldoelen mee.
 
Leren
Wij geloven erin dat leren vooral gebeurt door reflectie, bewustwording van het eigen leerproces en toepassing van opgedane kennis in andere situaties. Juist daarin is taal weer zo belangrijk. We maken gebruik van het Directe Instructiemodel. Dit heeft als kenmerken: bewustwording van eigen leerproces (doelen stellen en reflectie), toepassing van kennis en aanbod op niveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeftes van (individuele of groepjes) kinderen. We streven naar een onderzoekende leerhouding.
 
Iedereen anders
Elk kind ontwikkelt zich op een eigen unieke manier en de kinderen van de Monchyschool laten grote verschillen zien in (taal-)niveau en (taal-)ontwikkeling. Wij zoeken elke dag naar een goede balans in het omgaan met verschillen enerzijds en een goed uitvoerbare organisatie anderzijds. Door een gevarieerd aanbod te verzorgen, dat voor een deel na schooltijd plaatsvindt (kunst, sport, natuur, rekenen, taal, spel) ontdekken de kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
 
Samen
Op de Monchyschool willen we het Samen doen. Samen kun je meer dan alleen. Dat geldt voor de kinderen, voor de leerkrachten maar zeker hebben wij daarbij ook de ouders nodig. De kinderen leren samen met Coöperatief Leren. Met goed gestructureerde werkvormen leren de kinderen overleggen, elkaar helpen, samen denken en samen doen. De leerkrachten maken de school samen elke dag een beetje beter met de werkwijze LeerKracht. Hierbij horen gezamenlijke lesvoorbereiding en wederzijdse lesbezoeken, elkaar feedback geven en samen doelen stellen tijdens de bordsessies. We willen een lerende organisatie vormen, waarin we continu de kwaliteit verbeteren. De school ziet ouders als educatief partner. School en ouders helpen elkaar bij het leren van de kinderen, als er een verbinding is tussen wat ze op school leren en thuis doen. Verder helpen ouders bij activiteiten op school (OR) en denken zij graag mee over beleid (MR). Bij samen leren, hoort ook samen leven. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we op de Monchyschool zeer belangrijk. We zien de school dus ook als een gemeenschap.
 

ONZE MISSIE: WAAR GAAN WIJ VOOR?
 
We gaan voor een schooltijd om nooit meer te vergeten!
Een warm welkom, een school bruisend van de activiteiten, openheid, samen dingen voor elkaar krijgen, vriendjes en vriendinnetjes, leerkrachten om op te bouwen. Als kinderen dit 8 jaar lang meemaken, kunnen ze dit de rest van hun leven ook toepassen. We helpen kinderen zelfredzame mensen te worden die zo de maatschappij in kunnen.
 
Brede ontwikkeling
Kennisoverdracht en kennis toepassen, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling: hiermee willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn en zelfstandigheid van kinderen op weg naar volwassenheid. We zien dit ook als noodzaak om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling.
 
Levenslang leren
Wanneer een kind een onderzoekende leerhouding heeft, blijft hij een heel leven leren. Eruit halen, wat erin zit, ieder kind, ieder mens waarderen en respecteren zoals hij is, met al zijn kansen, talenten, beperkingen, eigenaardigheden en bijzonderheden.
 
Powered by BasisOnline