Ouders

We waarderen de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Hoe beter ouders en school samen optrekken, hoe beter we het doen voor alle kinderen. 

Ouders zijn van harte welkom op school!
U bent iedere dag welkom om het kind te brengen en te halen, om kort iets te vragen, om een gesprek te hebben, om te helpen bij activiteiten, om te vertellen over uw beroep. Betrokken ouders hebben een positieve invloed op alles wat er op school gebeurt.

Informatie voor ouders
We organiseren ouderavonden, informatie-momenten die aansluiten bij haal- en brengmomenten, ouder-kind-workshops, activiteiten voor ouders en kinderen.

Ouders ontvangen iedere maand een nieuwsbrief. Hierin staat informatie over activiteiten op school, nieuws vanuit de wijk, verjaardagen van kinderen etc. Deze nieuwsbrieven en andere brieven worden verstuurd vanuit de directie. Ouders ontvangen de brieven op Ouderportaal, en vaak ook op papier, één exemplaar per gezin.

Daarnaast ontvangen ouders/verzorgers van de leerkracht van de groep van hun kind ook klasseninformatie, foto's, afspraken over huiswerk etc. Deze klasseninformatie wordt verstuurd via Ouderportaal of de mail.

In gesprek
Voor alle ouders/verzorgers zijn er drie keer per jaar 10-minutengesprekken: in september, februari en juni. Uw kind krijgt het rapport in februari en juni. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het eerste gesprek in september. 

U mag altijd tussendoor om een gesprek vragen. En ook wij kunnen u tussentijds uitnodigen voor een gesprek.


Ouderraad
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van vieringen en evenementen,  en bij het betrekken van alle ouders bij allerlei schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld het versieren van de school, het begeleiden van kinderen tijdens een uitstapje of op sportdagen, het ondersteunen bij het Nationaal Schoolontbijt.  

Wilt u meer informatie over de Ouderraad? Vraag dan naar Anja Huibers, leerkracht van groep 1-2.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Monchyschool is:
 • €25 bij één kind
 • €40 bij twee kinderen
 • €60 bij drie kinderen Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt met alles mee dat in de school gaande is. Ze hebben op een positieve manier invloed op het schoolbeleid middels een gevraagd dan wel ongevraagd advies. Ze leveren een constructieve bijdrage aan het ontwikkelen en updaten van beleidsstukken en werken aan een goed geïnformeerde achterban.

Dit gebeurt door:
 • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg
 • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.

Onze uitgangspunten zijn:

 • We leveren een positieve bijdrage aan de Monchyschool;
 • We richten ons op het blijven ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs;
 • We vullen namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school in;
 • We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, oefenen invloed uit op het beleid dat op school door de directeur wordt gevoerd;
 • We beoordelen beleidsvoorstellen van de directie en komen daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën middels gevraagd en ongevraagd advies;
 • We onderhouden contacten met ouders en personeel en staan open voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
 • Agenda en notulen zijn voor ouders en personeel beschikbaar.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

 • H. Ouali - ouder
 • A. Hagen - ouder
 • E. Pothoven - leerkracht
 • M. de Ronde - leerkracht

De MR komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar en nodigt daar de directeur (gedeeltelijk) bij uit.

Graag willen wij benadrukken dat de MR altijd beschikbaar is voor vragen of informatie, voor zowel ouders als personeel. Zoekt u contact met de MR? Bel dan naar school, dan zorgen we ervoor dat u snel een MR-lid spreekt.
Gemeenschappelijke medezeggendschapsraad (GMR)
Op het niveau van onze stichting Flores Onderwijs functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke medezeggenschapsraad van een school van Flores kan een personeels- en een oudervertegenwoordiger afvaardigen naar de GMR. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van Flores.

 

Powered by BasisOnline