Lesmethodes

LESMETHODES DIE WIJ GEBRUIKEN:


WERELD IN GETALLENDe Wereld in Getallen, wij hebben de nieuwste versie, onderscheidt zich door inhoudelijke kwaliteit. De uitwerking van de leerlijnen is maatgevend voor de landelijke norm. De leerstof is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begrip, oefenen en automatiseren.
De Wereld in Getallen maakt onderscheid in differentiatie naar oplossingswijze en inhoud. Er is voor en na de bloktoetsen ruimte voor verlengde instructie. Zo heeft de leerkracht tijd om de zwakke rekenaars extra te ondersteunen. Voor kinderen die extra remediëring nodig hebben wordt gericht verwezen naar Maatwerk rekenen, een methode gericht op remediërend rekenen voor de groepen 3 t/m 8.
Kinderen die méér aankunnen, vinden extra oefeningen en daarmee uitdaging in de Pluswerkboeken. Ook werken we met de computerprogramma's van Wereld in Getallen en Maatwerk.
Voor de groepen 1 en 2 hebben wij een veelzijdig kleuterpakket. De kern van het lesmateriaal is een map met daarin meer dan 200 rekenactiviteiten. Deze zijn verdeeld over dertig thema's. Ook de groepen 1 en 2 werken met het Wereld in Getallen computerprogramma. Via de rekenactiviteiten maken de kinderen kennis met het rekenen en leren ze spelenderwijs om te gaan met diverse rekenbegrippen.


KALEIDOSCOOP
"Actief leren is de kern van Kaleidoscoop"

De educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.
Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.


FONEMISCH BEWUSTZIJN
Met deze werkmap kunnen leerkrachten van groep 1 en 2 gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden'. Dit is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3. Omdat fonemisch bewustzijn zich niet vanzelf ontwikkelt, is het belangrijk dat leerkrachten van groep 1 en 2 veel activiteiten doen met letters en klanken. De werkmap biedt daarvoor talloze suggesties.
          


VERTELTASSEN           
 
Op woensdag 23 januari 2008 werd bij ons op de Monchyschool, als eerste school in Arnhem, de "Verteltas" geïntroduceerd. Maar wat is een Verteltas? De Verteltas is oorspronkelijk ontwikkeld door Neil Griffiths in Engeland. Het is een zeer kleurrijk versierde tas waarin een prentenboek met een thema zit. Kinderen kunnen dingen verzamelen in de tas die met dat thema te maken hebben. Maar er zit meer in. Er zit ook materiaal in om de woordenschat, taal/geletterdheid, rekenvaardigheden en wereldoriëntatie te vergroten.

De tas stimuleert het lees- en voorleesplezier, het stimuleert de taalontwikkeling van ouder en kind, het samen leren spelen. Wat niet onbelangrijk is, is dat het zelfvertrouwen bij het spreken van de Nederlandse taal groeit en het de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs vergroot.
Ouders lenen de "Verteltas" en gebruiken de materialen om er thuis met hun kind in te lezen en mee te spelen. De "Verteltas" biedt ouders concreet, laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om de betrokkenheid bij hun kind vorm te geven. Door het werken met de "Verteltassen" leren ouders de werkwijze en methodes van onze school kennen en gebruiken.


MET WOORDEN IN DE WEER
"Woorden staan centraal in het onderwijs"

Kinderen met onvoldoende woordkennis blijven op alle fronten achter. Ze begrijpen de leerstof en de leerkracht niet; ze begrijpen stelselmatig te weinig van de lessen en kunnen onvoldoende meedoen. Ze leren dus te weinig bij.
De aanpak met Woorden in de Weer is dan ook door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft ontwikkeld met als doel het woordenschatonderwijs op de basisscholen te verbeteren.
                                   
Effectief uitleggen en inoefenen van woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen het woordenschatonderwijs maar uiteindelijk van het gehele handelen in de klas. In elke groep, dus van groep 1 t/m 8, hebben we een woordmuur met daarop de aangeboden woorden en begrippen. Consolideren is een belangrijk onderdeel van de methode.  
De kern van het consolideren is zo veel mogelijk, op verschillende manieren en op allerlei momenten de aangeboden woorden en de betekenissen herhalen tot de kinderen de woorden kennen.


LOGO 3000
LOGO 3000 is lesmateriaal voor het basisonderwijs, gericht op de woordenschatontwikkeling van kleuters.
LOGO 3000 is ontwikkeld door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft.
 
Het lesmateriaal voor het basisonderwijs LOGO 3000 is een 'voorraadkamer' met materialen en hulpmiddelen voor gestructureerd woordenschatonderwijs. LOGO 3000 biedt alle ingrediënten om de 3000 basiswoorden efficiënt aan te bieden:
o    in een doorgaande lijn van intentioneel en incidenteel leren;
o    in logische, kant-en-klare clusters;
o    met gerichte interactietips en materialen voor het creëren van een rijk  
      woordleercontext;
o    met aanwijzingen om woorden te 'highlighten';
o    met veel duidelijk beeldmateriaal (foto's en tekeningen);
o    met aandacht voor een goede (woord)kennisopbouw, en
o    met speelse woordenschatactiviteiten voor thuis.VEILIG LEREN LEZEN                                                                                                                                                   

Hoe werkt Veilig leren lezen?

In Veilig leren lezen kim-versie vormen de klank en letter het uitgangspunt. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.                                                                                                                                                                                         

Nieuw!

Nieuw in Veilig leren lezen kim-versie ten opzichte van de 2e maan-versie:

 • Kinderen leren telkens één nieuwe letter
 • Letters leren in wisselende combinaties met bekende letters
 • Letters leren door te luisteren, kijken, schrijven en ordenen
 • Zoemend lezen als leesstrategie
 • Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat
 • Bewegend en spelend leren per kern
 • Aanbod van taal en wereldoriëntatie in natuurlijke samenhang
 • Adaptieve leerlingsoftware voor school én thuisSTAAL
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende thema's, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie.

Opbrengstgericht werken 
In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. 

Levensechte bronnen
Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto's die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. 

Staal heeft verschillende digitale producten zoals digibordsoftware en oefensoftware. De software is rijk gevuld met veel impressiefilms, instructiefilms en woordenschatfilms.ESTAFETTE
 
Estafette Nieuw is een vernieuwde én verbeterde methode voor technisch lezen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten, het nieuwe AVI-systeem, de nieuwe CITO-toets technisch lezen en heel veel praktijkervaringen hebben geleid tot nieuwe materialen en een andere manier van werken. Toch is Estafette nieuw meer dan inhoudelijk sterk. Leesplezier en leesuitdaging staan altijd voorop. Ook dat heeft geleid tot leuke, nieuwe elementen.
Estafette sluit heel goed aan op de methode Veilig Leren Lezen.NIEUWSBEGRIP XL
Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom is er Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen.
Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het actuele nieuws. Bovendien besteedt Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.
                                               


PENNENSTREKEN     
Met de nieuwe versie van de succesvolle schrijfmethode Pennenstreken leert elk kind op de basisschool schrijven. Het motto is: leesbaar kunnen schrijven is belangrijk, want schrijven is een leerstrategie. Alle schrijfopdrachten in deze nieuwe schrijfmethode zijn functioneel. Ze sluiten naadloos aan bij onder meer - het lees- en spellingonderwijs op de basisschool. En wij kiezen zelf hoe onze leerlingen leren schrijven: met verbonden schrift of blokschrift.

GROEP 1-2
Pennenstreken is de schrijfmethode van Zwijsen. Voor scholen die leerlingen in groep 3 leren schrijven met Pennenstreken, vormt het kleuterdeel van de methode de optimale voorbereiding. 
Het kleuterdeel van Pennenstreken is ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten in het schrijfonderwijs
GROEP 3
In groep 3 leren kinderen lezen én schrijven. Het is bewezen dat de koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Letters die leerlingen kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze daarna sneller. En dat helpt het leren lezen. Pennenstreken editie 2 sluit daarom aan bij Veilig Leren Lezen en volgt dezelfde opbouw. De leerlingen zullen veel herkennen; de lettervolgorde is hetzelfde, de structureerwoorden komen terug en de wandplaten die in de kernen aan bod komen, zijn afgebeeld in de schrijfboeken.

GROEP 4
In groep 4 leren kinderen stap voor stap hoofdletters schrijven. Bij elke letter start dit met het automatiseren van vorm en traject door middel van een instructiefilmpje. Vervolgens wordt toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in liniatuur. Kinderen schrijven de letter eerst in het open vlak, daarna op korte onderlijntjes, vervolgens in een balk en tenslotte tussen lijnen. In elke fase is uitdrukkelijk ruimte voor het mogen verkennen van vorm en letter. Fouten maken mag, het schrijfboek is om in te oefenen. Door bij elke stap terug te kijken op het eigen resultaat en vandaaruit de volgende stap te zetten, begeleidt Pennenstreken leerlingen constructief naar een steeds beter resultaat.

GROEP 5
In groep 5 wordt in vier duidelijke stappen het gebruik van hulplijnen afgebouwd. Dit gebeurt zodanig dat kinderen telkens aan het begin van een zin of een woordrij ondersteuning hebben van hulplijnen en al verder schrijvend zij kunnen ervaren dat dezelfde vorm en grootte te maken is op een enkele lijn.                                                           

GROEP 6
Vanaf jaargroep 6 gaan kinderen schrijven op een enkele lijn, dus zonder hulplijnen. Om ervoor te zorgen dat kinderen de letters in verhouding blijven schrijven (hoofdletters groter dan kleine letters, stokken en lussen hoger/lager dan de romp van de letters) start jaargroep 6 elke les met het schrijven van enkele woorden in liniatuur met hulplijnen. Via dit geheugensteuntje oefenen de kinderen per les een schrijfprobleem. Denk hierbij aan de lengte van de stokken van de stokletters, het dichtmaken van de ronde letters etc.

De schrijfoefeningen zijn deels afkomstig uit de leerlijnen spelling, maar ook gerelateerd aan het automatiseren van taalproblemen (schrijven van hoofdletters en leestekens) en het automatiseren van topografie. Zo blijft schrijven het automatiseren van andere leeropdrachten ondersteunen.

GROEP 7-8    
Leerlingen in groep 7 en 8 ontwikkelen een eigen handschrift. Pennenstreken biedt daar alle ruimte voor, maar begeleidt kinderen wel naar een leesbaar en op een acceptabel tempo te schrijven handschrift.
Leerlingen die altijd verbonden schrift hebben geschreven, maar liever overstappen op blokschrift kunnen een goed blokschrift leren met het schrijfboek Blokschrift voor de bovenbouw. Leerlingen die altijd blokschrift hebben geschreven, maar liever overstappen op verbonden schrift, kunnen een goed verbonden schrift aanleren met het schrijfboek Verbonden schrift bovenbouw.
Afbeeldingsresultaat voor pennenstreken


LEEFSTIJL  
Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
Thema's                             
Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema's die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema's. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten. De zes Leefstijlthema's voor primair onderwijs zijn:
 1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
 2. Praten en luisteren (over communicatie)
 3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
 4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
 5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
 6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)       

                                    

OJW-ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD
In de groepen 3 en 4 werken wij met een mooi werkboek en gaat het om een kennismaking met de drie OJW vakken.
 
               
Begin schooljaar 2015-2016 zijn wij in de groepen 5 t/m 8 gestart met de vernieuwde Wijzer! methode.
 
 • Wijzer! Aardrijkskunde
 • Wijzer! Geschiedenis
 • Wijzer! Natuur&Techniek
De werkboeken voor de groepen 3 en 4 waren al vernieuwd en blijven dus hetzelfde.
Alle groepen maken gebruik van, ook vernieuwde, digibordsoftware.


HELLO WORLD
Hello World is een heel praktijkgerichte methode Engels voor de groepen 7 en 8. Op school motiveert Hello World de kinderen met leuke filmpjes en materialen. Maar Hello World leert de kinderen ook om buiten de school op een natuurlijke manier in het Engels te communiceren.

Hello World kiest voor communicatief Engels, met het accent op mondeling taalgebruik. Daarom sluiten de thema's van Hello World aan bij herkenbare situaties waarin kinderen de Engelse taal tegen kunnen komen.
Kennis van de taal is niet het hoofddoel.
Hello World leert kinderen vooral om te communiceren in alledaagse situaties.

Heeft u vragen over de diverse methodes, dan kunt u altijd bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) terecht.

Powered by BasisOnline